ligowiec.net strona główna
redaktor dyżurny:
me
 

Szczeciński Bieg Noworoczny
data: 01-01-2022 12:00
miejsce: Park Kasprowicza

Kochani, osoby które chcą jeszcze zapisać się do Biegu Noworocznego 2022 mogą to zrobić bezpośrednio w biurze zawodów w dniu 28 i 29 grudnia 2022 roku w godzinach 17:00 - 19:30 w Hotelu Willa Flora ul. Wielkopolska 17 w Szczecinie. Opłata pozostaje taka sama jak w zapisach online. Zapisy online zostały już zamknięte. Zapraszamy do udziału w pierwszym w Nowym Roku biegu na dystansie 5km. Przepięknymi ścieżkami Parku Kasprowicza. Start i meta przy Pomniku Czynu Polaków w Szczecinie. Zabierzcie ze sobą swoje pociechy aby i one powitały Nowy Rok na sportowo i otrzymały na mecie biegu przepiękny medal. Drodzy biegacze, specjalnie dla Was uruchomimy biuro Szczecinskiego Biegu Noworocznego na Jasnych Błoniach przy pomniku Czynu Polaków w dniu 01.01.2022 r. w godzinach 12:00 - 13:00 Kto nie zdążył odebrać numeru startowego zapraszamy. Dodatkowo kto wcześniej nie zdecydował się na udział w biegu, będzie jeszcze taka możliwość. Zapraszamy 🙂 🙂 Regulamin SZCZECIŃSKIEGO BIEGU NOWOROCZNEGO 01.01.2022 r. CEL IMPREZY 1. Promocja aktywnego wypoczynku i wspieranie aktywności fizycznej. 2. Aktywizacja lokalnej społeczności. 3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu. 4. Promocja Miasta Szczecin ORGANIZATOR Klub Biegacza "MARATOŃCZYK TEAM" w Szczecinie PARTNER Gmina Miasto Szczecin MIEJSCE I TERMIN 1. START I META: Jasne Błonia pod Pomnikiem Czynu Polaków w Szczecinie TERMIN:01.01.2022 r. - 2. Bieg nr 1 start godz. 14.00 3. Organizator Szczecińskiego Biegu Noworocznego zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji miejsca startu i mety informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora . 4. Organizatorowi Szczecińskiego Biegu Noworocznego przysługuje prawo do zmiany trasy, biegu, informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora. TRASA Dystans 5,0 km – 2 pętle ścieżkami Parku Kasprowicza WARUNKI UCZESTNICTWA 1. W biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy w dniu 01.01.2022r. ukończyli 18 lat , lub 16 lat i otrzymali pisemną zgodę̨ rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu ,warunkiem dopuszczenia do startu jest również obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem tożsamości w momencie weryfikacji nieletniego uczestnika. 2. Zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę̨ startową. 3. Dokonali opłaty startowej do 31.10.2021 r. 40 zł (płatność elektroniczna) 4. Od 01.11.2021 r. do 15.12.2020 r. 60 zł (płatność elektroniczna) 5. Od 16.12.2021 r. do 26.12.2021 r. 90 zł ( płatność elektroniczna) 6. Organizator daje możliwość zakupu okolicznościowej koszulki w cenie 30 zł oraz worka w cenie 15 zł 7. Zakup koszulki oraz worka będzie możliwy do dnia 30 listopada 2021 r., po tym terminie nie tej będzie można dokonać zakupu. 8. Za termin wniesienia wpisowego uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia wpisowego w Biurze Zawodów. 9. Wpisowe raz uiszczone nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego uczestnika biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 10. Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie podpisanego Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu , oraz że uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność, mając świadomość niebezpieczeństw oraz ryzyka wynikającego z charakteru biegu. 11. Koszty wpisowego, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy biegów. 12. Każdy Uczestnik biegu zobowiązany jest do osobistego odbioru pakietu startowego. Organizator nie przewiduje możliwości odbioru pakietu przez inną osobę lub uczestnika biegu oraz podpisanie stosownego oświadczenia. 13. Limit – 400 zawodników 14. Każdy zawodnik odbierający pakiet jest zobowiązany do złożenia deklaracji uczestnictwa w Biurze Zawodów. Podpisując deklarację uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu. 15. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczeń na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 16. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego obecnego na stronie internetowej https://www.protiming24.pl do dnia 27.12.2021 r. oraz osobiście w biurze zawodów 28 -29.12.2021 r. od godziny 17:00 do 19:30 pod warunkiem dostępności pakietów startowych. BIURO ZAWODÓW 1. Pakiety startowe do odbioru w dniach : 28.12.2021 r. od godz. 17.00 do 19.30 29.12.2121 r. od godz. 17.00 do 19.30 O miejscu biura zawodów zawodnicy zostaną poinformowanie najpóźniej 7 dni przed imprezą na stronie organizatora. 2. W dniu zawodów tj. 01.01.2022 r. nie będzie możliwości odbioru pakietów startowych. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1. Wydawanie pakietów startowych - przy stanowisku może znajdować się wyłącznie jedna osoba. Osoby odbierające pakiety będą zobowiązane do zakrycia ust i nosa, zdezynfekowania rąk oraz zachowania bezpiecznego odstępu. 2. Uczestnicy biegu zobowiązani będą do stosowania obowiązujących przepisów . 3. Każdy finiszujący odbierze medal przekraczając linię mety. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły biegu jeśli przepisy obowiązującego prawa na dzień 01.01.20122 r. będą tego wymagały a opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. OPŁATY Opłata startowa wynosi: a) 40 zł do 31.10.2021 r.(płatność elektroniczna) b) 60 zł od 01.11.2021 r. do 15.12.2021r.(płatność elektroniczna) c) 90 zł od 16.12.2021 do 26.12.2021r. ( płatność elektroniczna) d) Opcjonalnie : 30 zł koszulka, 15 zł worek Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia oraz dokonania opłaty startowej na konto organizatora. SAMO WYPEŁNIENE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO BEZ DOKONANIA OPŁATY STARTOWEJ NIE GWARANTUJE REZERWACJ NUMERU STARTOWEGO I PAKIETU. Zawodnicy startują na własny koszt, lub organizacji zgłaszającej Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy PAKIET STARTOWY ZAWIERA 1. Numer startowy , 2. Elektroniczny pomiaru czasu, 3. Medal okolicznościowy na mecie po ukończeniu biegu, 4. Pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy, 5. Oznaczenie trasy, 6. Opcjonalnie koszulka okolicznościowa, 7. Opcjonalnie worek sportowy KLASYFIKACJE I NAGRODY 1. Pamiątkowe medale 2. Puchary dla trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji ogólnej kobiet i mężczyzn. UWAGI KOŃCOWE 1. Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne. 2. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. 3. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie. 4. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym, Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć. 5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od dpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupiły stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz służb porządkowych zabezpieczających trasę Biegu oraz poruszać się w czasie Biegu zgodnie z ich zaleceniami. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn uczestnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Biegu, wynikające z winy uczestników Biegu. 7. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej. 8. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 9. Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. 10. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów. 13. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 14. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. 15. Protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników. 16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii. 17. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia limitu startujących. 18. Uczestników obowiązuje limit czasowy 1 godzina. 19. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Szczecińskim Biegu Noworocznym 2022, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu. 20. Opłata za udział w biegu nie podlega zwrotowi. 21. Uczestnik biegu, w dniach i godzinach wskazanych przez Organizatora , w ramach opłaty startowej, otrzyma możliwość odbioru pakietu startowego. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez uczestnika Szczecińskiego Biegu Noworocznego nie uprawnia do jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Organizator Klub Biegacza Maratończyk Team Dodatkowe informacje: Koordynator biegu Edyta Kozłowska tel. 512-222-447 klub@maratonczykteam.szczecin.pl www.maratonczykteam.szczecin.pl SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! https://www.protiming24.pl/startmeta/SBN22/lista-startowa/ http://www.protiming24.pl/images/wyniki/2022/SBN2022.pdf Drodzy biegacze!!! Kolejna edycja Biegu Noworocznego już za nami. Mamy nadzieję, że jesteście zadowoleni ze swojego startu, wbrew pozorom na nie łatwej trasie Biegu Noworocznego 2022. Dziękujemy za stworzenie wspaniałej atmosfery w tym dniu. W nowym roku życzymy wam wielu startów i nowych rekordów. Dziękujemy ekipie, która przez ostani czas razem z nami przygotowywała naszą imprezę. To ludzie którzy dołożyli waszelkich starań, aby zobaczyć na Waszych twarzach uśmiech i zadowolenie na mecie biegu. Dziekujemy: Emilia, Gosia, Artur, Grzegorz, Patryk, Jakub, Basia, Daniel, Jarek Dulny z ekipą, Tomasz, Jarek Marendziak, Protiming 24 Marcin i Paweł Wnuk, Firma Antra Paweł Sobiesiński, Vipmed - Rafał Kościołowicz, RAZ Szczecin - Robert i Kasia Szych.
+ fotki + video + relacja

imprezę polecają
poleć to wydarzenie sportowe innym
możesz być pierwszy

video
fotorelacje
pokaż wszystkie zdjęcia (119)
ligamistrzow1 (117)
paulinus (2)
relacje
Szczeciński Bieg Noworoczny (paulinus)
 
top komentarze
newsy:
4 » Marcin Płuska nowym tre »
3 » Vineta II Wolin poszuku »
2 » Orzeł Małkocin szuka sp »
2 » Ankieta zgłoszeniowa na »
1 » Polonia Płoty poszukuje »
1 » Błękitni Stargard sezon »
1 » Numer 13 w Vinecie Woli »
1 » Sparta Skalin poszukuje »
1 » Podział na Klasę Okręgo »
mecze:
14 » Polonia Giżyn-Pomorzani »
13 » Czcibor Cedynia-Stal Li »
11 » Płomień Myślino-Błękitn »
11 » Kasta Szczecin-Majowe-M »
10 » Intermarche-Rega Trzebi »
2 » Pogoń Szczecin-Widzew Ł »
2 » Pogoń Szczecin-KR Reykj »
1 » Polonia Giżyn-Kłos Pełc »
1 » Bałtyk Gostyń-Pomorzani »
1 » Świt Szczecin-Olimpia G »
aktualnie na portalu
zalogowanych: 0
gości: 1
statystyki portalu
• drużyn: 3001
• imprez: 136363
• newsów: 76374
• użytkowników: 79912
• komentarzy: 1141965
• zdjęć: 849396
• relacji: 39867
Najwiďż˝kszy Skateshop w Szczecinie.


widzisz błąd na stronie - zgłoś go nam
© 2006-2022 - by ligowiec team
Polityka Cookies