liczba kibiców: 0
barwy:
data za³o¿enia: 1992

Dane kontaktowe:
Mláde¾nícka 2313

Trenèín 91101

S³owacja
www: http://www.astrencin.sk/

prezes: Róbert Rybníèek